Veteráni letiska Kuchyňa, sídlo Malacky

Klub veteránov letiska Kuchyňa    K R O N I K A<<  1 ... 54 55 -56- 57 58 ... 157  >>
A Od 1.7.2009 sa reorganizuje Dopravné letecké krídlo Kuchyňa na Dopravné krídlo Kuchyňa. Na základe tejto reorganizácie došlo aj ku tabuľkovým a štrukturálnym zmenám krídla. Z tohto dôvodu sa uskutočnil nástup, na ktorom zástupca veliteľa dopravného krídla major Ing. Marián Benča predstavil nových hlavných funkcionárov a v skratke oboznámil podriadených s hlavnými zmenami.
Nástup využil náčelník štábu podplukovník Ing. Slavomír Milde na to, aby sa poďakoval za bývalé velenie dlk Kuchyňa všetkým podriadeným za doterajšiu obetavú prácu v starých štruktúrach. Zároveň vyjadril želanie, aby sa ľudia rýchlo prispôsobili zmenám a aby sme mohli v decembri 2009 s hrdosťou oznámiť splnenie leteckého výcviku na 100%A Dňa 3. augusta 2009 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie funkcie veliteľa dopravného krídla generála Milana Rastislava Štefánika Kuchyňa za prítomnosti hostí - predstaviteľov vzdušných síl OS SR, veliteľov niektorých vojenských útvarov, zástupcov samospráv, starostov okolitých obcí ako aj mnohých ďalších, do rúk pplk. gšt. Ing. Jozefa Takácsa veliteľom vzdušných síl OS SR generálmajorom Ing. Jurajom Baránkom. Po prečítaní personálneho rozkazu sa prítomným prihovoril veliteľ vzdušných síl. Prečítal stručný životopis nového veliteľa a zaželal všetko dobré do nového pôsobiska. Taktiež sa prihovoril pozvaným hosťom s prísľubom vzájomnej spolupráce a pomoci s civilným sektorom, najmä pri plnení spoločných úloh a cieľov. Následne prehovoril nový veliteľ dopravného krídla a vyslovil dôveru nastúpeným príslušníkom, že ich práca bude zodpovedná a svedomitá a takýto sa bude snažiť byť aj on sám.A Dňa 20. 11. 2009 v gescii dopravného krídla M.R. Štefánika Kuchyňa sa uskutočnilo spomienkové stretnutie spojené s odhalením obnoveného pamätníka podplukovníkovi in memoriam Františkovi Maxovi, ktorý pred štyridsiatimi rokmi zahynul pri plnení úloh výcvikového letu na leteckej strelnici pri Malackách. Veliteľ dopravného krídla, pplk. gšt. Ing. Jozef Takács na pôde dopravného krídla privítal rodinných príslušníkov zosnulého pilota pplk. Maxu, predstaviteľov Vzdušných síl AČR a ďalších hostí.
<< 56 >>
letecký znak