Veteráni letiska Kuchyňa, sídlo Malacky

Klub veteránov letiska Kuchyňa    K R O N I K A<<  1 ... -5- 6 7 ... 157  >>

V tomto ochrannom pásme vykonáva vojenské výsostné práva nemecká branná moc, všetky ostatné výsostné práva však patria Slovenskému štátu. Slovensko je samostatným štátom nad ktorým prevzala Nemecká ríša ochranu. S každým Slovákom musí byť jednané ako s príslušníkom samostatného štátu. Nemecký vojak, ktorý na rozkaz Fűrera a najvyššieho veliteľa, je odvelený na Slovensko si musí byť vedomí a musí sa vo službe a mimo služby vzorne chovať. Musí si považovať za česť zastupovať na Slovensku Nemeckú brannú moc. Každý priamy styk útvarov so slovenskými úradmi je zakázaný. Tento musí sa konať cestou veliteľstva a potom cestou vyslanectva v Bratislave. 2/. Za veliteľa tohto ochranného pásma bol hlavným veliteľstvom brannej moci menovaný výnosom zo dňa 29.nov.1939. čís. 12.944/1939 generálmajor Wecke, veliteľ cvičišťa leteckých zbraní v Malackách.

Veliteľ vykonáva vojenské výsostné práva v ochrannom pásme, zastupuje záležitosti brannej moci a má právomoc veliaceho generála alebo veliteľa brannej moci podľa výnosu OK 2230/38 g k/WFA/ zo dňa 27.8.38, ktorý primerane použije pre ochranné pásmo.... Toľko z ustanovenia gen. Wecka – generálmajora a veliteľa ochranného pásma)

Dôvodom uzatvorenia zmluvy bola dohoda medzi nemeckou a slovenskou vládou o ochrane slovenského štátu nemeckou ríšou. V zmluve sa hovorilo, že nemecká ríša prebrala ochranu nad politickou nezávislosťou slovenského štátu a nad integritou jeho územia. Z tohto dôvodu mala nemecká branná moc právo v pásme na východe všeobecnou čiarou východného okraja Malých Karpát , východného okraja Bielych Karpát a východného okraja pohoria Javorníky, kedykoľvek zriaďovať vojenské objekty a držať ich obsadené silou, ktorú pokladá za potrebnú. Zmluva začala platiť podpísaním na 25 rokov. Obe vlády sa mali pred uplynutím tejto lehoty dohodnúť o jej včasnom predĺžení.

Slovenská republika bola vyhlásená 14. marca 1939. A už v marci roku 1939 obsadilo letisko a strelnicu v Novom dvore nemecké letectvo - Luftwaffe (Zmluva o prenajme letiska medzi MNO SR a nemeckými predstaviteľmi ozbrojených síl bola podpísaná 21. januára 1941 s platnosťou od 21. apríla 1939). Nemci prevzali strážnu službu nad objektmi, zabavili okrem iného 79 797 litrov LPH a 18 lietadiel dislokovaných na letisku. Išlo o lietadla typu Š-328, Š-616, Š-16, A-230, A-330.

Po vzniku Slovenského štátu nemecká letecká misia rozdelila protivzdušnú obranu Slovenska do niekoľkých zón - Schutzzone. Jedna z týchto Schutzzone sa kryla s územím dnešného Záhoria. Pred obsadením letiska patrila letecká strelnica Malacky do podriadenosti 3. leteckého pluku generála M. R. Štefánika, konkrétne jeho IV. perute a bolo používané ako poľné letisko.

<< 5 >>
letecký znak