Veteráni letiska Kuchyňa, sídlo Malacky

Klub veteránov letiska Kuchyňa    K R O N I K A<<  1 ... -4- 5 6 ... 157  >>

Stálu posádku tvorili asi dve desiatky vojakov, dvaja dôstojníci a prípadne rotmajster. Strelnica bola mimo zimného obdobia v prevádzke. Používalo ju vojenské letectvo ČSR. V pravidelných intervaloch sa tu 1 x až 2 x do roka vystriedali letky všetkých leteckých plukov. Na strelnici, ktorú okrem letectva využívala zbrojovka Plzeň na skúšky kanónového výzbroja a munície, letectvo plnilo úlohy cvičného bombardovania na pozemné ciele a ostré streľby z palubných zbraní na pozemné a pohyblivé ciele. Podľa pamätníka p. Jančára, ktorý sa v rokoch 1937 až 1939 zúčastnil ako pilot cvičných strelieb na letisku Nový dvor, vzletová a pristávacia plocha mala už v tejto dobe - asfaltový povrch.
Pán Jančár s plk. Ing. Jurajom Baránkom – „DOD“ - 2000


Vo Viedni 18. marca 1939 a v Berlíne 23. marca 1939 bola podpísaná Zmluva o ochrannom pomere medzi nemeckou ríšou a slovenským štátom publikovaná v Slovenskom zákonníku pod číslom 226/1940 Sl. z. (stala sa predmetom obžaloby norimberského procesu).

( Ustanovenie pre ochranné pásmo na Slovensku.1/. Podľa odstavca 2. ochrannej zmluvy zo dňa 18/23.III. 1939 medzi nemeckou vládou a Slovenským štátom uzatvorené bolo ochranné pásmo, ktoré hraničí na východe východným okrajom Malých Karpatov, východným okrajom Bielych Karpatov, východným okrajom Javorníkov a na západe hranicou Slovenského štátu.
<< 4 >>
letecký znak