Veteráni letiska Kuchyňa, sídlo Malacky

Klub veteránov letiska Kuchyňa    K R O N I K A<<  1 ... -3- 4 5 ... 157  >>

"História sa neopakuje a návraty neexistujú. Je to tak v poriadku. Ako ináč by sme mohli ísť dopredu ? Ale pre onú cestu vpred by sme z minulosti mali čerpať silu, skúsenosti, poučenia, ale i varovania."

V tomto krátkom exkurze do minulosti letiska Kuchyňa, nám nejde o historicky presný popis udalostí, ktoré sa viazali na priestor zvaný letisko Kuchyňa, ale o zarámovanie udalostí, ktoré určitým spôsobom determinovali život ľudí, ktorí atmosféru letiska dotvárali. Ide o snahu pripomenúť, že pre mnohých z nás to bolo stretnutie s realitou v ktorej mnohí bez ohľadu na svoju mladosť i neskúsenosť boli často postavení i do veľmi zodpovedných funkcií. Ide o pripomenutie, že letisko netvorí len vzletová a pristávacia plocha, hangáre, lietadlá, ale ľudia, ktorí mu vdychujú život, ktorí vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru, pre ktorú sa oplatí spomínať.

Prvé údaje o posádke Kuchyňa sú z roku 1918, o existencii letiska hovoria správy o vytvorení leteckej strelnice a tábora v Malackách z roku 1922.

V kronike obce Kuchyňa sa však píše, že "... vojenské letisko bolo vybudované po roku 1926, kedy sa uskutočnila parcelácia pôdy, z ktorej časť bola venovaná na tento cieľ".

Ďalšia zmienka o letisku pochádza z kroniky obce Kuchyňa a datuje sa na 24. júna 1933,"kedy toto letisko navštívil v sprievode vysokých vojenských predstaviteľov bývalej ČSR rumunský korunný princ Mikuláš, ktorý so svojím sprievodom uskutočnil inšpekciu letiska".

Doplnenie sporadických poznatkov o počiatku letiska je uvedené v knihe "Ikarové bez legend a báji" od autora Oldřicha Doubka. Autor hovorí o prelete pilotov z leteckej školy z Prostějova do Bratislavy 11. augusta 1926. Pri tomto prelete dvaja piloti pre nedostatok paliva museli sadnúť 30 km pred Bratislavou. Jeden z nich núdzovo pristal na letisku v Malackách. Tu boli ich lietadlá doplnené palivom a preleteli späť do Prostějova. Táto zmienka len potvrdzuje v tejto dobe existenciu fungujúceho letiska. Autor ďalej charakterizuje letisko, keď hovorí o presune na letisko za účelom uskutočnenia leteckých strelieb. Hovorí o rozsiahlej vojenskej strelnici, slúžiacej na cvičné bombardovanie a ostrú streľbu z lietadiel. "Bol to priestor s voľne rastúcim lesným porastom a mnohými čistinami a cestami, asi 12 km dlhý a 7 km široký. Tiahol sa od Malaciek na východ, severnou časťou k obci Rárbochu (Rohožníku), južnou časťou k obci Kuchyňa. So strelnicou susedilo letisko. Na jednej strane letiska, podľa autora bol les, na druhej strane rozsiahly komplex obytných a hospodárskych budov. Letisko sa rozkladalo na území bývalého veľkostatku Nový dvor". Pôvodné hospodárske budovy boli adaptované na ubytovne mužstva a gážistov a na objekty určené pre technické účely. Plocha letiska bola piesčitá, na jednej strane sa nachádzali dva plechové hangáre.

<< 3 >>
letecký znak